Oferta

Budujemy dla naszych klientów indywidualne oferty dostosowane do ich celów i potrzeb oraz uwzględniające wszelkie czynniki mające wpływ na ich działalność.
Oferujemy doradztwo z zakresu public affairs, a także prowadzenie działań na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim.

Zakres usług obejmuje:

Doradztwo strategiczne w zakresie spraw publicznych.

Analizę sytuacji i identyfikację interesariuszy.

Relacje z parlamentarzystami (parliament relations) – kontakty oraz doradztwo w zakresie komunikacji z organami szczebla centralnego: członkami parlamentu, tj. posłami, senatorami, osobami wchodzącymi w skład Kancelarii Sejmu i Senatu.

Relacje z administracją rządową (government relations) – kontakty oraz doradztwo w zakresie komunikacji z organami rządowymi: szefem rady ministrów, poszczególnymi ministrami, szefami komitetów, sekretarzami oraz podsekretarzami stanu, kancelarią Prezesa Rady Ministrów, szefami tzw. urzędów centralnych oraz wszystkimi innymi decydentami usytuowanymi w administracji rządowej, mogącymi mieć znaczenie dla określonych interesów z punktu widzenia danej organizacji.

Relacje z administracją pozarządową (self government (local) relations) – kontakty oraz doradztwo w zakresie komunikacji z organami szczebla samorządowego: marszałkami sejmików wojewódzkich, członkami zarządów, radnymi tychże sejmików, starostami powiatowymi, członkami zarządu powiatów, radnym powiatów, prezydentami miast, burmistrzami, wójtami, radnymi miast i gmin.

Relacje z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi (community relations).

Relacje z podmiotami gospodarczymi i organizacjami branżowymi (business relations).

Monitoring legislacyjny: działania polegające na bezpośrednim śledzeniu zmian legislacyjnych z punktu widzenia zainteresowanej organizacji.

Relacje z ośrodkami kształtującymi opinię publiczną (media relations).

Inne niestandardowe działania public affairs wynikające z indywidualnych potrzeb klientów.

Droga jest równie ważna jak cel